Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2023

Organizatorzy

Fundacja OPTEA

Fundacja OPTEA zajmuje się aktywizacją zawodową osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Od początku swojej działalności ukierunkowana jest na świadczenie nieodpłatnych usług mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Fundacja kładzie nacisk na realizację zasad równości szans i niedyskryminacji. Promuje również zatrudnienie osób z małych wsi i miast bez możliwości dojazdu do pracy, matek wychowujących dzieci, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Fundacja OPTEA czynnie uczestniczy w procesie rekrutacji oraz zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym ze schorzeniami szczególnymi, które należą do grupy osób najbardziej wykluczonych. Fundacja jest łącznikiem pomiędzy organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością a pracodawcami. Fundacja OPTEA planuje organizację Kongresu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, podczas, którego odbędą się 4 panele dyskusyjne poświęcone aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ponadto Fundacja planuje cyklicznie organizować Kongres i Ogólnopolskie Targi Pracy NetWorkPower, podczas których odbędą się liczne panele dyskusyjne, mające na celu promowanie zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością wśród pracodawców. W ramach działalności statutowej Fundacja organizuje szkolenia zawodowe oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnością, a także utworzyła infolinię informacyjną zarówno dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością jak i dla pracodawców wyrażających chęć zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo Fundacja podejmuje działania mające na celu promocję i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością pochodzących z Ukrainy.

ipracujzdalnie.pl

iPRACUJZDALNIE.pl to innowacyjny portal pracy zdalnej i stacjonarnej oraz agencja pracy w jednym. iPRACUJZDALNIE.pl jako jedyne w Polsce prowadzi aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami od stopnia lekkiego do znacznego, nie wyłączając osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i chorobami psychicznymi. iPRACUJZDALNIE.pl kładzie nacisk na realizację zasad równości szans i niedyskryminacji. Aktywnie wspiera zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami z małych miejscowości bez możliwości dojazdu do pracy, poprzez promowanie pracy zdalnej. Wiele agencji pracy działa w ograniczonym obszarze, nie dostosowując możliwości kandydata do oferowanego stanowiska pracy, co powoduje szybką rezygnację pracodawcy z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, przysparzając wielu rozczarowań obu stronom. iPRACUJZDALNIE.pl posiada szeroko rozwinięty system rekrutacyjny, prowadzi opiekę ekspercką oraz dokumentację kadrową – te rozbudowane narzędzia minimalizują późniejsze straty kadrowe, w innowacyjny sposób pomagają osobom z niepełnosprawnościami miękko wejść na otwarty rynek pracy dostosowując możliwości i posiadane kompetencje do stanowiska pracy. iPRACUJZDALNIE.pl to szereg współdziałających między sobą ogniw – od opieki nad zatrudnionymi pracownikami, jak również nad pracodawcami, poprzez realizację szkoleń, udzielanie wsparcia psychologicznego, aż po wpływ na świadomość pracodawców na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie coachingów, uczestnictwo w kongresach, konferencjach, forach, giełdach i targach pracy, tworzenie projektów celowanych do pracodawców. iPRACUJZDALNIE.pl prowadzi usługę rekrutacji dla podmiotów komercyjnych - daje możliwości działom HR, by znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy. Jest to projekt, który łączy organizacje non – profit, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, urzędy pracy, organy administracji państwowej zwiększając poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przez przedsiębiorców z całej Polski. Projekt nie ogranicza się jedynie do znalezienia pracy, jest to szeroko zakrojona działalność wzmacniająca pozycję osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, a przełamując bariery architektoniczne, społeczne i psychologiczne otwiera rynek pracy dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem.

International Day of Persons with Disabilities. 3rd December