Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. 3 grudnia 2023

Polityka prywatności

Fundacja OPTEA ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone dane osobowe jego Użytkowników. Dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Niniejszy dokument - Polityka Prywatności wyjaśnia, kto jest Państwa Administratorem Danych Osobowych (ADO), dla jakich celów i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, komu możemy je powierzać oraz jakie prawa Państwu przysługują.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 17.08.2022.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja OPTEA Jasionka 953, 36-002 Jasionka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000964959, NIP: 5170424612, REGON: 521689840.

 

Inspektorem Danych Osobowych jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych (r.pr. Marta Rabe-Kozłowska). W sprawie szczegółowych zasad i warunków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować pytania na adres e-mail: biuro@optea.pl

 

II. DANE OSOBOWE

 

Państwa dane są przetwarzane przez ADO w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu  i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Poniżej znajdą Państwo informacje w sprawie poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych.

a) Niezarejestrowani użytkownicy

Jeżeli korzystają Państwo z portalu www.networkpower.pl jako niezarejestrowani użytkownicy, ADO może dokonywać operacji przetwarzania niektórych danych osobowych. Przetwarzanie może dotyczyć takich danych jak aktywność użytkownika w serwisie (tj.  dane dotyczące oglądanych ofert pracy, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID).  Podstawą prawną ADO do przetwarzania tego typu danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Poszukiwanie ofert pracy dla użytkowników znajdujących się w bazie

 
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH


Dane podane w formularzu rejestracyjnym

PODSTAWA PRAWNA


prawnie uzasadniony interes – zgodnie z postanowieniami zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


TERMIN USUNIĘCIA DANYCH
Dane będą przetwarzane do momentu:

do momentu, w którym uwzględnimy sprzeciw wobec przetwarzania
 

SKARGI I WNIOSKI

 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Obsługa zapytań, zgłoszeń i wniosków

 
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane w profilu użytkownika, dane dotyczące korzystania z usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
PODSTAWA PRAWNA
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
TERMIN USUNIĘCIA DANYCH
Dane będą przetwarzane:

przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości,
jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Analiza sposobu korzystania z serwisu, celem  dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej w dokumencie – Polityka cookies)

 
ZAKRES DANE OSOBOWYCH
Dane osobowe podane w profilu użytkownika
PODSTAWA PRAWNA
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f RODO),
zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
TERMIN USUNIĘCIA DANYCH
Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia zgody na cookies.
 

powstanie roszczeń po stronie ADO
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane w profilu użytkownika
PODSTAWA PRAWNA
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
TERMIN USUNIĘCIA DANYCH
Dane będą przetwarzane do momentu:

w którym  upłynie okres przedawnienia roszczeń lub
w którym uwzględnimy sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 

przeprowadzenie badania satysfakcji
BADANIE SATYSFAKCJI

 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Badanie satysfakcji użytkowników z oferowanych przez ADO usług.
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane w profilu użytkownika
PODSTAWA PRAWNA
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f RODO
TERMIN USUNIĘCIA DANYCH
Dane będą przetwarzane do momentu:

w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub
w którym uwzględnimy sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 

IV. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

 W ramach serwisu optea.org  dokonujemy profilowania wyłącznie w przypadku  wyrażenia zgody na tego typu działania.

Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami mogą być Państwo zainteresowani, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych treściach.

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.

 
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przy utworzeniu konta, dane zawarte w odrębnych formularzach do pozyskiwania zgód oraz dane dotyczące aktywności w serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie.
PODSTAWA PRAWNA
prawnie uzadadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.f RODO
zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
TERMIN USUNIĘCIA DANYCH
Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia zgody na cookies.


V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Serwis optea.org korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają go w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Państwa dane – podmioty te przetwarzają dane w szczególności na nasze udokumentowane polecenie.

Podkreślenia wymaga, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

a) Pracodawcy - udostępniamy Państwa dane osobowe Pracodawcom korzystającym z naszych Serwisów.

b) Dostawcy usług - Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta ADO przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ADO co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

c) Podmioty przetwarzające – ADO korzysta z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla ADO usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych usług i funkcjonalności.

d) Administratorzy – ADO korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne. Serwis korzysta także z usługi Facebook i API. Warunki korzystania z tej usługi dostępne są pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation, a Politykę prywatności Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/policies/privacy.

e) Organy państwowe – ADO może udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Lista odbiorców danych osobowych:

Rekrutacyjne
Fundacja Optea 
UE
Wizerunkowe
Facebook
UE/poze UE
Obsługa infrastruktury informatycznej
Fundacja Optea
UE
 

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 

W związku z udostępnianiem ADO danych osobowych, przysługuje Państwu szereg następujących praw:

Prawo do cofnięcia zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielili Państwo w momencie rejestracji, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i ADO nie będzie posiadać innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, ADO usunie dane, wobec wykorzystania których był wniesiony sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta w serwisie.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia może zostać uniemożliwione korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług serwisu.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych


Mają Państwo prawo uzyskać od ADO potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone ADO, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Termin udzielenia odpowiedzi przez ADO

 

Jeżeli zdecydują się Państwo wystąpić do ADO z żądaniem, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego otrzymaniu.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: daneosobowe@ipracujzdalnie.pl.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

VII. PLIKI COOKIES

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookie znajdą Państwo w dokumencie - Polityka Cookies.

 

VIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb zastrzegamy możliwość zmiany i uzupełnienia Polityki Prywatności.

 

 

International Day of Persons with Disabilities. 3rd December